Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Reklamační řád

Úvod InfoReklamační řád

Reklamační řád


1. Obecná ustanovení a definice


1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

2. "Prodávající" je obchodní společnost AZ STROJ spol. s r.o., se sídlem Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, Slovensko IČ 31327397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I, vložka číslo 3057 / B.

3. "Kupující" je:

1. spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti)

a

2. fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

4. Fyzické a / nebo právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím a / nebo podnikatelům jsou upraveny obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.

2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
V případě, že je reklamované zboží doručeno kurýrem, nebo byl převzat osobně odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra, nebo datum osobního převzetí.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se chyba týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezchybnou, pokud to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

3. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod a. Tohoto článku) a právech, které pro něj vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod b. Tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.

4. Vyřízení reklamace

1. Reklamace se uplatňuje osobně, případně poštou na adrese prodejce (viz kontakty).
Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (fakturu) a vyplněný reklamační protokol (pdf, 373 kB).

2. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4. V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Pokud kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu na dobírku prodávající toto zboží nepřevezme. Doporučujeme zboží který se posílá poštou / kurýrem pojistit.

5. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

6. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty na reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.

7. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky.

8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, tj zejména při:

• porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou

• používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

• používání v rozporu s návodem k obsluze

5. Závěrečná ustanovení

1. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.

2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Reklamační protokol
Adresa a kontaktní údaje
Údaje o zboží

znaků do konce.
Upozornění: Zboží k reklamaci prodávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.
Obrázek (max. 500 kB)
Upozornění!
Pro posouzení reklamace z časového hlediska je rozhodující čas kdy bylo zboží do záruční opravy doručen. Odeslání tohoto formuláře má pouze informativní charakter. Čistý formulář protokolu si můžete stáhnout v části "Vyřízení reklamace".
antiSpam [nový kód]
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Copyright 2016 - 2024 © brousky na nože a nůžky